מדיניות, תקנון, תנאי שימוש והתקשרות, תנאי השירות

שאלות נפוצות נוהלי קביעת תורים תנאי השירות הטיפולי זכויות יוצרים וקניין רוחני הבהרות משפטיות כלליות

 

המדיניות - והגדרות והוראות תקנון זה, על כלל תנאי השימוש, ההתקשרות והשרות הטיפולי/האימוני, שיובאו להלן (ויקראו להלן: "התקנון"), יחולו על ו/או עקב כל גלישה, שימוש ופעולה כלשהי, שיעשו על ידך - כגולש באתר האינטרנט: www.yaron-aloni.com על כלל עמודיו, ו/או בכל אתר ו/או עמוד אינטרנט נוסף, המופעל ע"י או מטעם מכון BBC מעגלי מוח גוף, כגון: http://bbc.inwise.net/aloni ו/או דרכם ו/או באמצעותם (ויקראו להלן: "האתר"), ו/או על כל שימוש או פעולה שיעשו על ידך באתר ובשרותים המוצעים בו; ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון שיתנהל, באם יתנהל, בינך ובין מפעילי האתר ומנהליו ו/או בעליו ו/או עובדיו (להלן: "מפעילי האתר") ו/או בינך ובין מכון מעגלי מוח-גוף BBC ובעליו ו/או מטפליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו (להלן: "המכון").

התקנון מסדיר את היחסים בין מפעילי האתר ובין המכון לבין כל גולש, משתמש או מטופל/מאומן, העושה שימוש כלשהו באתר, ו/או בשירותים המוצעים בו ו/או במידע ובחומר כל שהוא שהשיג ו/או נחשף אליו באמצעותו.

גלישה כלשהי באתר, ו/או יצירת קשר עימנו באמצעותו ו/או דרכו ו/או בזכותו ו/או בכל אופן הקשור בו - בנוגע לשירותים המוצגים והמוצעים בו, ו/או המתאפשרים באמצעותו ו/או בכל עניין אחר הנוגע לו, ו/או שימוש בשירותים הטיפוליים המוצעים בו, כמטופל/מאומן בהתנסות או בפועל, מהווים את מתן הסכמתך המפורשת והמלאה לכלל התקנון.

אם אינך מסכים לתנאי התקנון, לכולם או לחלקם, לעיל ולהלן, אינך רשאי - לעשות כל שימוש או פעולה באתר ו/או בשירותים המוצעים בו.

הינך מתבקש לקרוא את התקנון במלואו ובעיון. מובהר בזה כי על כל גולש ו/או משתמש לקרוא בעיון את כלל התקנון, ולא רק חלק/ים ממנו. על כן, בטרם תגלוש באתר ובטרם תשתמש במידע, בתכנים ו/או בשירותים המוצעים או המוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, הנך מתבקש לקרוא בעיון ובשלמות את התקנון, כמו גם את ההנחיות וההבהות המופיעות בדפי ועמודי האתר השונים.

*הכותרות וכותרות המשנה המופיעות בתקנון זה מיועדות לנוחות הקריאה, ואינן נושאות בהכרח כל תוקף משפטי.

1. הבהרות משפטיות כלליות

האתר (האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו, מפעיליו וכל השייך לו, וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות אתרי עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע טקסטואלי, ויזואלי, דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור, לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו הפנימיים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים למפעילי האתר ולבעליו החוקיים ו/או למכון, ולנוחות ההגדרות במסמך זה נקראים כאמור לעיל ולהלן: "האתר".

מפעילי האתר ובעלי המכון שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

כלל החומר המובא, המוצג או המתפרסם באתר איננו בבחינת התוויות בעד או נגד לטיפול כלשהו במחלות ובעיות נפש וגוף, אלא בבחינת הצגת גישות להבנת גורמי המחלה/הבעיה; גישות להבנת הטפול התת קוגניטיבי הפסיכו-אנרגטי, הנהוג במכון, וגישות פרקטיות שונות - מנוסות/מחקריות/מומלצות, ובגדר המלצות בלבד. בעת הצורך יש לפנות לייעוץ רפואי או מקצועי מתאים, הכול לפי העניין.

מפעילי האתר והמכון לא ישאו בכל אחריות בקשר עם התכנים באתר ו/או המקושרים ממנו ו/או המתפרסמים בו - מהימנותם, דייקנותם, אמינותם והשפעתם על הגולשים והמשתמשים באתר, וכן לא ישאו  בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באי אלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לגולש/משתמש, או לכל צד שלישי בשל תכנים אלו.

גישת הטיפול/האימון הנהוגה במכון - הינה תת קוגניטיבית רב תחומית, אזוטרית ובלעדית, המתמקדת בהנחיית ואימון תודעתו הכללית והעמוקה של המטופל/המאומן (בעיקר באמצעות טכניקות מדיטטיביות המשולבות בדיקור תהודתי רפלקסיבי), במגמות ליצירת שינויים מכוננים בדפוסי תפיסה, חשיבה, הרגשה ותחושה וכיו"ב, תיקון ו/או שיפור דרכי התנהלות שונות, ועוד. הטיפול/האימון הנ"ל אינו בבחינת טיפול פסיכולוגי, היפנוטי, רפואי, תזונתי וכיו"ב, ואינו מתווה התוויות כלשהן, אלא נוקט לעתים במסגרתו - בהצגת גישות פרקטיות, מנוסות/מחקריות/מומלצות, ובגדר המלצות בלבד, לעיונו, לבחינתו ולשיקול דעתו של המטופל/המאומן, מראש ובכלל.

לפיכך, המכון לא ישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, בכל הקשור עם הצגת הגישות הפרקטיות המומלצות הנ"ל - מהימנותן, דייקנותן, אמינותן, התאמתן, יישומן והשפעתן על המטופל/המאומן, וכן לא ישא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באי אלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למטופל/מאומן (ו/או לכל צד שלישי) בשל יישומן ו/או בשל כלל הקשור בהן.

*השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בתכנים שונים באתר, הינו מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה, ההתייחסות היא לשני המינים כאחד.

*דיני מדינת ישראל ו/או הוראות כל דין יחולו על התקנון ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך משפטי, סוגיה או שאלה משפטית בקשר אליו ו/או לאתר ו/או למכון, יובאו להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת - בחיפה בלבד.  לראש העמוד

2. זכויות יוצרים וקניין רוחני

המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, וככל שיכללו תמונות, מידע טקסטואלי ו/או חזותי ו/או קולי, וככל שיוצגו ו/או יתאפשר השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים כל שהם וקבצים גרפיים, קודי מחשב ואינטרנט, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, וככל שיכללו ישומים, עיצובים, יצירות שונות, שמות, שמות מסחריים (בין שהינם רשומים או אינם רשומים), הגדרות כלליות והגדרות מקצועיות ו/או מסחריות (רשומות או שאינן רשומות) - כל הזכויות בנ"ל, לרבות כל הזכויות במידע או בתכנים או בכלים או במוצרים המופיעים באתר, לרבות ממשק המשתמש ועיצוב האתר, שייך לאתר ולמכון ואין לעשות כל שימוש פומבי ו/או עסקי ו/או מקצועי בזכויות אלו, ללא אישור הנהלת האתר ומנהלי המכון: במפורש, מראש ובכתב.

כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המתאפשר, המוצע והמוגש לגולשים ולמשתמשים באתר ו/או למטופלים במכון הם רכושו של האתר והמכון. אין להעתיק ואין לפרסם את התכנים, במלואם או במקצתם, ללא הסכמה מפורשת ובכתב מאת הנהלת האתר ומנהלי המכון: במפורש, מראש ובכתב.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובאופן הצגת השירותים הטיפוליים בו שמורות במלואן למפעילי האתר, לבעלי המכון ולמטפליו. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, מפעילי האתר ובעלי המכון הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר והמכון (בין שהינם רשומים, או בין שאינם רשומים) ו/או הדומים להם בכל אופן שהוא, הנוגע לכלל הזיקות ו/או ההקשרים הרלוונטיים לתחומי פעילות האתר והמכון; בידע המקצועי, הטכני ו/או המסחרי הכרוך בהפעלת האתר ובהצגת השירותים הטיפוליים המוצעים בו, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות, אך מבלי לגרוע: תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן "המידע"). אין להעתיק, לחקות, לדמות, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להשמיע, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי ו/או מקצועי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מפורש, מראש ובכתב, מאת מפעילי האתר.  לראש העמוד

3. תנאי השירות הטיפולי (ותנאי התקשרות)  ▪  נוהלי קביעת תורים

גישת הטיפול/האימון הנהוגה במכון - הינה תת קוגניטיבית רב תחומית, אזוטרית ובלעדית, המתמקדת בהנחיית ואימון תודעתו הכללית והעמוקה של המטופל/המאומן (בעיקר באמצעות טכניקות מדיטטיביות המשולבות בדיקור תהודתי רפלקסיבי), במגמות ליצירת שינויים מכוננים בדפוסי תפיסה, חשיבה, הרגשה ותחושה וכיו"ב, תיקון ו/או שיפור דרכי התנהלות שונות, ועוד. הטיפול/האימון הנ"ל אינו בבחינת טיפול פסיכולוגי, היפנוטי, רפואי, תזונתי וכיו"ב, ואינו מתווה התוויות כלשהן, אלא נוקט לעתים במסגרתו - בהצגת גישות פרקטיות, מנוסות/מחקריות/מומלצות, ובגדר המלצות בלבד, לעיונו, לבחינתו ולשיקול דעתו של המטופל/המאומן, מראש ובכלל.

לפיכך, המכון לא ישא בכל אחריות, ישירה ו/או עקיפה, בכל הקשור עם הצגת הגישות הפרקטיות המומלצות הנ"ל - מהימנותן, דייקנותן, אמינותן, התאמתן, יישומן והשפעתן על המטופל/המאומן, וכן לא ישא בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באי אלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו למטופל/מאומן (ו/או לכל צד שלישי) בשל יישומן ו/או בשל כלל הקשור בהן.

הטיפול/האימון התת קוגניטיבי במכון - מיושם בד"כ כתכנית טיפול/אימון אישי גלובאלית - שלבית וקצרת מועד, המונה כ - 5 עד 15 שלבים (פגישות טיפוליות שבועיות) בד"כ, המתומחרת בעלות כוללת/גלובאלית. לתכנית טיפול זו מתקבל המטופל אך ורק לאחר שעבר פגישת יעוץ, אבחון וטיפול/אימון התנסות, ללא תשלום וללא התחייבות (בתשלום הוצאות הקליניקה בלבד), ווידא כי טיפול הההתנסות (התנהלותו, השפעתו ו/או תוצאתו), הינו לשביעות רצונו, פנה ביוזמתו - לאחר הפגישה לעיל, למטפל או למי מטעמו וביקש להתקבל לתכנית טיפולית גלובאלית שלבית כנ"ל (במקרים מסוימים ניתן יהיה לקיים את הטיפול על בסיס פגישות טיפוליות בודדות-נפרדות).

למען הסר כל ספק, יצוין ויובהר כי אחוזי הצלחת הטיפול/האימון/התכנית הטיפולית, למרות גובהם הפוטנציאלי, משתנים ממטופל למטופל, כמו גם הדינמיקה הכוללת עם מטופל/מאומן אינדיוידואלי, וכפופים לנסיבות, תנאים ומשתנים - שאינם תלויים במטפל/מאמן או בטיפול/אימון (ו/או תלויים במטופל/מאומן עצמו - במידות שיתוף הפעולה מצידו ובמידת המוטיבציה האישית כלפי מטרות הטיפול/אימון, בביצוע הנחיות הטיפול/אימון, בהתיחסותו למטפל/מאמן, ביכולת הריכוז והמיקוד האישית שלו, ובמשתנים נוספים הגלומים בו, וכיו"ב). לפיכך לא ניתנת מטעם המכון ו/או המטפל/המאמן - כל ערובה ו/או התחייבות לתוצאות כלשהן ו/או להצלחת הטיפול/האימון, במשך זמן נתון ובכלל.

כמו-כן עשוייה תכנית הטיפול לנטרל, סימפטומאטית ו/או בכלל, את בעיית/מחלת המטופל (או להביא לשיפור ניכר במצבו) לפני סיומה - ו/או כבר בסמוך לתחילתה.

בכל מקרה ואופן, המטופל מחויב לשלם (וללא כל תנאי) את מלוא התמורה המוסכמת מראש בגין התכנית הטיפולית, גם אם בחר להפסיקה מצידו באיזה שלב משלביה, ומכל סיבה שהיא. כנ"ל לגבי מלוא תמורתה של פגישת יעוץ, אבחון וטיפול ניסיון, ששולמה מראש ע"י המטופל, ובמקרה ובחר מצידו שלא לקיימה בפועל כלל. עם זאת, במקרים אלו יוכל המטופל לקבל זיכוי טיפולי יחסי (הניתן גם להעברה לאחר, בכפוף להסכמת המכון).

נוהלי קביעת תורים: ע"פ ההתנהלות הנהוגה במכון לגבי קביעת תורים - מוודא המכון, כ - 24 שעות מראש, עם המטופל (בהתנסות או בפועל) את הגעתו לפגישה טיפולית, ע"פ התור שקבע מראש. אך ורק עם אישור תוקף תור זה ע"י המטופל - משוריינת עבורו בפועל שעת התור. מטופל שאינו מגיע לתורו ע"פ השעה היעודה שאישר כנ"ל, ו/או מבטלו ביום הטיפול ו/או ללא התראה בת 24 שעות מראש לפחות, יחוייב בעלות הפגישה הטיפולית כדלהלן: מטופל בפועל (במסגרת תכנית טיפול) יחוייב בפגישה הטיפולית, כאילו בוצעה בפועל, או בעלותה הכספית היחסית. מטופל בפגישת יעוץ, אבחון וטיפול ניסיון, יחוייב במלוא עלות הפגישה שביטל כנ"ל. יובהר להלן כי נוהלי קביעת התורים לעיל נועדו למנוע נזקים הנגרמים למכון בשל שעות טיפול ריקות, עקב ביטולי תורים ביום התור עצמו ו/או אי הגעה לתור שנקבע.

לראש העמוד