תקנון האתר ותנאי השירות הטיפולי                                                                                                                 

שאלות נפוצות נוהלי קביעת תורים תנאי השירות הטיפולי זכויות יוצרים וקניין רוחני הבהרות משפטיות כלליות

 

הוראות תקנון האתר ותנאי השרות הטיפולי להלן יחולו על ו/או עקב כל גלישה, שימוש ופעולה שיעשו על ידך באתר האינטרנט  www.yaron-aloni.com  ו/או דרכו ו/או באמצעותו, ו/או על כל שימוש שיעשה על ידך בשרותים הטיפוליים המוצעים בו, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון שיתנהל, באם יתנהל, בינך ובין מפעילי אתר זה ומנהליו ו/או בעליו ו/או עובדיו (להלן: "מפעילי האתר") ו/או בינך ובין מכון מעגלי מוח-גוף BBC ובעליו ו/או מטפליו ו/או מנהליו ו/או עובדיו (להלן: "המכון").

תקנון זה מסדיר את היחסים בין מפעילי האתר ובין המכון לבין כל גולש, משתמש או מטופל, העושה שימוש בשירותים הטיפוליים המוצעים באתר זה ו/או במידע ובחומר כל שהוא שהשיג ו/או נחשף אליו באמצעותו (להלן: "התקנון").

גלישה כלשהי באתר זה, ו/או יצירת קשר עימנו באמצעותו ו/או דרכו ו/או בכל אופן - בנוגע לשירותים הטיפוליים המוצגים והמוצעים בו, ו/או המתאפשרים באמצעותו, ו/או שימוש בשירותים הטיפוליים המוצעים בו, כמטופל בהתנסות או כמטופל בפועל, מהווים את מתן הסכמתך המפורשת והמלאה לכלל תנאי תקנון זה. אם אינך מסכים לתנאי התקנון והשרות הטיפולי, כולם או חלקם לעיל ולהלן, אינך רשאי לעשות כל שימוש באתר זה ו/או בשירותים הטיפוליים המוצעים בו.

הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון. מובהר בזה כי על כל גולש ו/או משתמש לקרוא בעיון את כל תנאי התקנון ולא רק חלק ממנו. על כן, בטרם תגלוש באתר זה ובטרם תשתמש במידע, בתכנים ו/או בשירותים הטיפוליים המוצעים או המוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, הנך מתבקש לקרוא בעיון ובשלמות את התקנון המפורט כאן, כמו גם את ההנחיות המופיעות בדפי ועמודי האתר השונים.

הכותרות וכותרות המשנה המופיעות בתקנון זה מיועדות לנוחות הקריאה ואינן נושאות בהכרח כל תוקף משפטי.             לצפייה מלאה באתר זה באייפון ואייפד

1. הבהרות משפטיות כלליות

אתר מכון מעגלי מוח-גוף BBC (האתר, בעליו, מנהליו, עובדיו, מפעיליו וכל השייך לו, שכתובתו באינטרנט www.yaron-aloni.com וכל כתובת אחרת השייכת לו, לרבות אתרי עמודי המשנה השייכים אליו וכל כתובות הדוא"ל וכל התוכנות וממשקי הפעילות המיועדים לשימוש הגולשים ולשימוש מפעילי האתר והשירותים המוצעים, או מוצגים בו, או המתאפשרים באמצעותו, או כל מידע טקסטואלי, ויזואלי, דיגיטלי, מאגרי נתונים, סיסמאות וקודי המקור, לרבות עיצוב האתר עמודיו פרסומיו וממשקיו הפנימיים והחזותיים וכל פעולה ו/או יצירה שבהם יש זכות יוצרים, כל אלו שייכים למפעילי האתר ולבעליו החוקיים ו/או למכון, ולנוחות ההגדרות במסמך זה נקראים להלן: "האתר".

מפעילי האתר ובעלי המכון שומרים לעצמם את הזכות לעדכן את תנאי התקנון, מעת לעת, לפי שיקול דעתם הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ותנאים אלו יחייבו מרגע פרסומם באתר.

כלל החומר המובא, המוצג או המתפרסם באתר איננו בבחינת התוויות בעד או נגד לטיפול כלשהו במחלות נפש וגוף, אלא בבחינת הצגת גישות להבנת גורמי המחלה/הבעיה וגישות להבנת הטפול הפסיכו-אנרגטי ע"פ שיטת הטיפול. בעת הצורך יש לפנות לייעוץ רפואי או מקצועי מתאים ו/או לייעוץ פסיכו-אנרגטי אישי - הכול לפי העניין.

מפעילי האתר והמכון לא ישאו בכל אחריות בקשר עם התכנים באתר ו/או המקושרים ממנו ו/או המתפרסמים בו - מהימנותם, דייקנותם, אמינותם והשפעתם על הגולשים והמשתמשים באתר, וכן לא ישאו  בכל אחריות לכל נזק, ישיר או עקיף, אי נוחות, אבדן, עגמת נפש וכיוצא באי אלו תוצאות, ישירות או עקיפות, שייגרמו לגולש/משתמש, או לכל צד שלישי בשל תכנים אלו.

השימוש בלשון זכר בתקנון ו/או בתכנים שונים באתר הינו מטעמי נוחות בלבד. בכל מקרה, ההתייחסות היא לשני המינים כאחד.

דיני מדינת ישראל ו/או הוראות כל דין יחולו על התקנון ועל כל הנובע ממנו או הכרוך בו. התקנון יפורש על פיהם, וכל סכסוך משפטי, סוגיה או שאלה משפטית בקשר אליו ו/או לאתר ו/או למכון יובאו להכרעה בערכאה השיפוטית המוסמכת - בחיפה בלבד.  לראש העמוד

2. זכויות יוצרים וקניין רוחני

המידע ו/או התכנים המופיעים באתר, וככל שיכללו תמונות, מידע טקסטואלי ו/או חזותי ו/או קולי, וככל שיוצגו ו/או יתאפשר השימוש בהם באמצעות תוכנות וקבצי תוכנות, קבצים כל שהם וקבצים גרפיים, קודי מחשב ואינטרנט, מאגרי נתונים ומידע דיגיטלי בפורמטים שונים, וככל שיכללו ישומים, עיצובים, יצירות שונות, שמות, שמות מסחריים (בין שהינם רשומים או אינם רשומים), הגדרות כלליות והגדרות מקצועיות ו/או מסחריות (רשומות או שאינן רשומות) - כל הזכויות בנ"ל, לרבות כל הזכויות במידע או בתכנים או בכלים או במוצרים המופיעים באתר, לרבות ממשק המשתמש ועיצוב האתר, שייך לאתר ולמכון ואין לעשות כל שימוש פומבי ו/או עסקי ו/או מקצועי בזכויות אלו, ללא אישור הנהלת האתר ומנהלי המכון: במפורש, מראש ובכתב.

כל התכנים, הדפים, הפרסומים וכל חומר אחר המתאפשר, המוצע והמוגש לגולשים ולמשתמשים באתר ו/או למטופלים במכון הם רכושו של האתר והמכון. אין להעתיק ואין לפרסם את התכנים, במלואם או במקצתם, ללא הסכמה מפורשת ובכתב מאת הנהלת האתר ומנהלי המכון: במפורש, מראש ובכתב.

זכויות היוצרים והקניין הרוחני באתר ובאופן הצגת השירותים הטיפוליים בו שמורות במלואן למפעילי האתר, לבעלי המכון ולמטפליו. בכלל זה, ומבלי למעט מכלליות האמור, מפעילי האתר ובעלי המכון הינם הבעלים הבלעדי בשמות ובסימנים המסחריים של האתר והמכון (בין שהינם רשומים, או בין שאינם רשומים) ו/או הדומים להם בכל אופן שהוא, הנוגע לכלל הזיקות ו/או ההקשרים הרלוונטיים לתחומי פעילות האתר והמכון; בידע המקצועי, הטכני ו/או המסחרי הכרוך בהפעלת האתר ובהצגת השירותים הטיפוליים המוצעים בו, בעיצוב האתר, במידע הטכנולוגי הכרוך בהפעלתו, לרבות, אך מבלי לגרוע: תוכנות, יישומים, קבצים גראפיים ואחרים, קודי מחשבים, טקסטים ו/או כל חומר אחר הכלול בו (להלן "המידע"). אין להעתיק, לחקות, לדמות, להפיץ, לשכפל, להציג בפומבי, או למסור לצד שלישי את המידע ו/או כל חלק הימנו. אין לשנות, לפרסם, לשדר, להשמיע, להעביר, למכור, להפיץ או לעשות שימוש מסחרי ו/או מקצועי כלשהו במידע ו/או בכל חלק הימנו, אלא בהיתר מפורש, מראש ובכתב, מאת מפעילי האתר.  לראש העמוד

3. תנאי השירות הטיפולי (ותנאי התקשרות)  ▪  נוהלי קביעת תורים

הטיפול הפסיכותרפויטי התת קוגניטיבי במכון, בשיטת "מעגלי מוח-גוף" - מיושם בד"כ כתכנית טיפול/אימון אישי גלובאלית - שלבית וקצרת מועד, המונה כ - 5 עד 15 שלבים (פגישות טיפוליות שבועיות) בד"כ, המתומחרת בעלות כוללת/גלובאלית. לתכנית טיפול זו מתקבל המטופל אך ורק לאחר שעבר פגישת יעוץ, אבחון וטיפול/אימון התנסות, ללא תשלום וללא התחייבות (בתשלום הוצאות הקליניקה בלבד), ווידא כי טיפול הההתנסות (התנהלותו, השפעתו ו/או תוצאתו), הינו לשביעות רצונו, פנה ביוזמתו - לאחר הפגישה לעיל, למטפל או למי מטעמו וביקש להתקבל לתכנית טיפולית גלובאלית שלבית כנ"ל (במקרים מסוימים ניתן יהיה לקיים את הטיפול על בסיס פגישות טיפוליות בודדות-נפרדות).

למען הסר כל ספק, יצוין ויודגש להלן: יש להביא בחשבון כי אחוזי הצלחת הטיפול/האימון/התכנית הטיפולית, למרות גובהם היחסי, כמו גם הדינאמיקה הטיפולית עם מטופל ספציפי - כפופים לנסיבות, תנאים ומשתנים שאינם תלויים במטפל/ת או בטיפול (ו/או תלויים במטופל עצמו - במידות שיתוף הפעולה מצידו, בביצוע הנחיות הטיפול, בהתיחסותו האישית והספציפית למטפל/ת ולטיפול, בכושרו הסוגסטבילי, ביכולת הריכוז האישית וכיו"ב), ולפיכך הצלחת התכנית הטיפולית/הטיפול בריפוי/נטרול בעיית/מחלת המטופל, במשך זמן נתון ובכלל, הינה גבוהה פוטנציאלית, אך ללא יכולת התחייבות לכך מצד המכון, המטפל או מי מטעמו.

כמו-כן עשוייה תכנית הטיפול לנטרל, סימפטומאטית ו/או בכלל, את בעיית/מחלת המטופל (או להביא לשיפור ניכר במצבו) לפני סיומה - ו/או כבר בסמוך לתחילתה.

בכל מקרה ואופן, המטופל מחויב לשלם (וללא כל תנאי) את מלוא התמורה המוסכמת בגין התכנית הטיפולית, גם אם בחר להפסיקה מצידו באיזה שלב משלביה, ומכל סיבה שהיא. כנ"ל לגבי מלוא תמורתה של פגישת יעוץ, אבחון וטיפול ניסיון, ששולמה מראש ע"י המטופל, ובמקרה ובחר מצידו שלא לקיימה בפועל כלל. עם זאת, במקרים אלו יוכל המטופל לקבל זיכוי טיפולי יחסי (הניתן גם להעברה לאחר, בכפוף להסכמת המכון).

נוהלי קביעת תורים: ע"פ ההתנהלות הנהוגה במכון לגבי קביעת תורים - מוודא המכון, כ - 24 שעות מראש, עם המטופל (בהתנסות או בפועל) את הגעתו לפגישה טיפולית, ע"פ התור שקבע מראש. אך ורק עם אישור תוקף תור זה ע"י המטופל - משוריינת עבורו בפועל שעת התור. מטופל שאינו מגיע לתורו ע"פ השעה היעודה שאישר כנ"ל, ו/או מבטלו ביום הטיפול ו/או ללא התראה בת 24 שעות מראש לפחות, יחוייב בעלות הפגישה הטיפולית כדלהלן: מטופל בפועל (במסגרת תכנית טיפול) יחוייב בפגישה הטיפולית, כאילו בוצעה בפועל, או בעלותה הכספית היחסית. מטופל בפגישת יעוץ, אבחון וטיפול ניסיון, יחוייב במלוא עלות הפגישה שביטל כנ"ל. יובהר להלן כי נוהלי קביעת התורים לעיל נועדו למנוע נזקים הנגרמים למכון בשל שעות טיפול ריקות, עקב ביטולי תורים ביום התור עצמו ו/או אי הגעה לתור שנקבע.

לראש העמוד